หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
   
 
 
 
 
 
 
ลย 0023.6/ว64 รายงานข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว840 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ 2540  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว872 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว826 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว63 แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA Waste)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว62 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ประเมินรับรอง ตำบลมหัสจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว61 การดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว60 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว338 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว844 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว56 ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร การสร้างความเป็นเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดีสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบยุทธศาสตร์  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.4/ว825 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว55 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 27 - 28  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว54 การสำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติก/ประเภทกล่อง ยู เอช ที ที่อัดเป็นก้อนไว้เพื่อจำหน่าย ประจำปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว811 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว797 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 – 40  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว792 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.3/ว791 แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว51 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ลย 0023.6/ว49 ขอความร่วมมือจังหวัดปรชาสัมพันธ์อนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและฌรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ทำความสะอาดถนนและลานคอนกรีตรอบพระอุโบสถ วัดตาดข่าพัฒนาราม [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมส่งเสริมอาชีพ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมณรงค์รักษาความสะอาด ความสวยงาม (Big Cleaning Day) [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ ๒ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมมอบโฉนดที่่ดินให้วัดศรีเทพและวัดเกาะแก้วชลที [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมกิจกรรมในงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ผาอินทร์แปลง การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.ผาอินทร์แปลง โครงการจัดประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 10 [ 3 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการดับเพลิงที่ไหม้ป่าบริเวณสำนักสงฆ์โสภา บ้านไร่พวย หมู่ที่ ๔ [ 2 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินการดับเพลิงที่ไหม้ป่าบริเวณวัดป่าประชานุสรณ์ บ้านไร่พวย หมู่ที [ 2 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง ca [ 2 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
   
สอบถามเรื่องถังขยะ (16 ม.ค. 2566)    อ่าน 25  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดคะ (16 ม.ค. 2566)    อ่าน 26  ตอบ 1  
ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ (29 เม.ย. 2565)    อ่าน 183  ตอบ 3  
     
 
 
 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
แพผานาง
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ผาอินทร์แปลง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2561
 
 
 
 
 
 
 

โทร : 042-870-416
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
ทต. ผาอินทร์แปลง
facebook
ทต. ผาอินทร์แปลง
ทต. ผาอินทร์แปลง
 
ทต. ผาอินทร์แปลง จ.เลย
CLICK