หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ลย 0023.3/ว398 รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว350 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว24 ขอเชิญร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเลย  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว397 การประกวดการแสดงประกอบเพลงรณรงค์ โครงการจังหวัดสะอาด ในงาน ดอกฝ้ายบาน สืบสาน วัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๕  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว356 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว355 การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว354 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว352 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว351 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว334 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๕ และโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๕  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว331 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ แนบ1 ]  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว319 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว23 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว22 สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง32 ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว310 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว21 ระชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023/ว๓๐๘ กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว20 ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ลย 0023.3/ว19 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ครูดีศรีเมืองเลย ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.แก้วเมธี ประเพณีบวงสรวงบูชาเจ้าปู่ภูคร่าว โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวย ประจำปี 2565 [ 15 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ขององค [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.แก้วเมธี พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ภูคร่าว [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า รับการนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเล [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการประชาชน [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ตาดข่า ประชุมสภา อบต.ตาดข่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.แก้วเมธี ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้บริหารแถลงนโยบาย [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาดข่า ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ครั้งแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.ผาอินทร์แปลง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.แก้วเมธี ต้อนรับปีใหม่ [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.แก้วเมธี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี ครั้งแรก พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ทต.ผาอินทร์แปลง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ปากหมัน แจ้งยกเลิกกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
   
เว็บไซต์ ทต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ต.ค. 2564)    อ่าน 1186  ตอบ 2  
ของความอนุเคราะห์น้ำใช้ (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 267  ตอบ 2  
หน้าเว็ปสวยมากครับ (20 ก.พ. 2564)    อ่าน 445  ตอบ 0  
     
 
 
 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  

แพผานาง  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ผาอินทร์แปลง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2561
 
 
 
 
 
 
 

โทร : 042-870-416
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10