หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ลย 0023.3/ว4339 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว4337 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง9759 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว217 จัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว218 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.2/ว4283 แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว4292 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว216 ขยายการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023/ว214 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว4251 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.2/ว4250 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 52564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว4269 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023/ว215 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว4262 การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023/ 9641 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Online Meeting) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.2/ว4255 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 52564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.5/ว213 การโอนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.5/ว4246 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว211 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว4228 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
 
 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
อบต.แก้วเมธี จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.แก้วเมธี ณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แก้วเมธี ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันโรคระบาดโควิด2019 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากหมัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน เรื่อง การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์ก [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ผาอินทร์แปลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในสำนักงา [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.ผาอินทร์แปลง โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แก้วเมธี โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.ผาอินทร์แปลง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.ผาอินทร์แปลง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ทต.ผาอินทร์แปลง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงนกกก หม [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.แก้วเมธี กิจกรรมเปลี่ยนยางรถยนต์เก่าๆให้เป็นกระถางดอกไม้สวยๆ [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
ทต.ผาอินทร์แปลง ประชุมพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.ผาอินทร์แปลง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
   
ของความอนุเคราะห์น้ำใช้ (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 2  
หน้าเว็ปสวยมากครับ (20 ก.พ. 2564)    อ่าน 167  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ส.ค. 2563)    อ่าน 945  ตอบ 1  
     
 
 
 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  

แพผานาง  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ผาอินทร์แปลง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2561
 
 
 
 
 
 
 

โทร : 081-873-1214
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10