หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
ศาสนสถานในชุมชน
อ่างเก็บน้ำในชุมชน
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาติขุดและถมดิน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          เรื่องอนุญาตขุดดินนและถมดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตร 10 มาตา 17 วรรคห้า และมาตรตา 26 วรรค 4 แห่งพราราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อันเป็นการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุุคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตร 35 มาตรา  48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ และเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (12) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 นั้น
          เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการขออนุญาตขุดดินและถมดิน และเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร ผู้ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร การขุดดินและถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร จะต้องได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลงก่อนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้รับเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการต่อไป  
                                                                    

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 10.39 น. โดย คุณ อัมพร เขื่อนศิริ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 081-873-1214
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10