หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้สวนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3